20 lip
2018

 

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł.

Lokalizację poszczególnych terenów dobrano na podstawie oceny ich atrakcyjności dla mieszkańców miasta oraz stopnia zdegradowania i niskiego poziomu zagospodarowania zieleni. W wyniku realizacji projektu tereny, które obecnie cechują się brakiem zieleni urządzonej uzyskają atrakcyjną dla mieszkańców formę. Ich lokalizacja w pobliżu popularnych w Resku miejsc gwarantuje, że miejsca te ożyją i będą często odwiedzane przez mieszkańców Reska.

Łącznie działaniami projektu objęte będą tereny o obszarze 6,66 ha, z czego 3,66 ha stanowią nowe obszary zieleni (tzn. obszary, które obecnie nie są pokryte urządzaną zielenią i nie pełnią funkcji publicznie dostępnych parków czy skwerów).  Po realizacji projektu 87,5% ww. terenów pokryte zostanie zielenią. Tereny te będą ogólnodostępne i korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Tereny te cechują się niskim udziałem terenów zieleni urządzonej w strukturze użytkowania gruntów – tereny przeznaczone na realizację projektu są wprawdzie pokryte zielenią, jednak jest to zieleń w zdecydowanej większości dzika, niezagospodarowana oraz zdegradowana.

Prace obejmować będą cztery tereny zlokalizowane w mieście Resko: