Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku - pobierz

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Resku - pobierz

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 r. - pobierz

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018-2032 - pobierz

Uchwała zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - pobierz

Uchwała zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność gminy - pobierz

Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - pobierz

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - "Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" z siedzibą w Złocieńcu - pobierz

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko - pobierz

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska - pobierz