05 wrz
2018

W ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” zaplanowano zagospodarowanie czterech terenów zlokalizowanych w mieście Resko. Utworzone tereny zieleni będą atrakcyjne dla mieszkańców, gdyż sąsiadują one z terenami zamieszkałymi lub często uczęszczanymi przez mieszkańców z uwagi na sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej. Obecnie są to miejsca zaniedbane, często zdegradowane. Wspomniane lokalizacje to tereny nad rzeką Regą przy ul. Polnej, tereny zlokalizowane przy Stadionie Miejskim, tereny przy Centrum Kultury oraz tereny usytuowane przy ul Olsztyńskiej.

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł. Ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją w/w projektu, złożyła tylko jedna firma. Oferta na łączną kwotę 3.992.821,65zł brutto złożona została przez firmę ZUBWiT Mętlowie, Cezary Mętel i Dariusz Mętel. Aby nie stracić uzyskanego dofinansowania trzeba było dołożyć z własnych środków ponad milion złotych. Należy tutaj podkreślić fakt, że dzięki odważnej decyzji Rady Miejskiej w Resku możliwa była realizacja tego projektu. Podczas lipcowej sesji radni zdecydowali o przesunięciu środków finansowych na poczet tej inwestycji. Gdyby radni nie wyrazili zgody na zwiększenie środków Gmina Resko straciłaby ponad 2,5 mln. złotych dofinansowania i szansę na rewitalizację terenów zielonych w Resku.

W miesiącu sierpniu 2018r. tutejszy Urząd zwrócił się do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji projektu z 30.09.2018r. do 31.03.2019r. Wnioskowane zmiany wynikały ze znacznie przekroczonej pierwotnie zaplanowanej wartości robót budowlanych w projekcie oraz konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.

Z przyjemnością informujemy, że Urząd Miejski w Resku otrzymał zwiększenie dofinansowania z 2.531.527,82zł na 3.472.106,01zł na projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i determinacji pracowników tutejszego Urzędu Gmina Resko uzyskała zwiększenie dofinansowania o kwotę 940.578,18zł! Jest to ogromny sukces ponieważ bardzo rzadko zdarza się, aby gminie przyznano dodatkowe środki na realizację określonej inwestycji.


Rewitalizacja po łacinie oznacza dosłownie ożywienie. W przełożeniu na język miast, to poprawa jakości życia jego mieszkańców. Dzięki tej inwestycji Resko zyska 4 nowe zadbane tereny zieleni oraz ciekawe i atrakcyjne miejsca wypoczynku. To jest jeden z tych "dużych" projektów, które znacznie zmienią nasze miasto.

Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” zakończy się w marcu 2019r. Obecnie nadal trwają prace związane z uporządkowaniem terenów. Największe zmiany są widoczne na terenie nr 3 „PRZY DOMU KULTURY”.

Projekt - kliknij tutaj

 

Więcej informacji i pozostałe projekty w artykule z 20 lipca 2018r.- kliknij tutaj

 

(kj)